TJÄNSTER

Tillväxtstrategi

Tillväxt­strategin – förut­sättning för tillväxt i företag

Ordet strategi kommer från Grekiskans strategi’a vilket då syftade till de övergripande besluten (ofta i en likartad riktning) som vann krig medan taktik är besluten som ledde till vunna slag (på Grekiska även strategos som betyder ledare för armén). I moderna ordalag är strategin de övergripande beslut om riktning som leder företaget mot uppsatta mål.

Fördelen med företagande är att målen generellt är tydliga och mätbara vilket gör att strategier på efterhand kan analyseras och bedömas. Trots denna fördel har näringslivet haft det svårt när det kommer till tillväxtstrategier. Tillväxt har blivit något som händer snarare än något som vi aktivt skapar, ofta kopplat till en konjunkturuppgång, alternativt en marknad som växer. Främsta orsakerna till detta är att styrelsen och VD, som bär det yttersta ansvaret för bolagets tillväxtstrategi, ofta är dränkta i administration och uppgifter som är kopplade till driften av företaget, alternativt saknar kompetensen för att driva frågan. Samtidigt är ett utifrån perspektiv guld värt då det kan identifiera och trycka på möjligheter och fallgropar som annars är svåra att missa. Detta har gjort att ägarna i sin tur, inte kan lita och räkna med väl avvägda beslut som står mellan lönsamhet och tillväxt.Fem vanligt förekommande tillväxtstrategier

Beroende på vad era mål är kommer det finnas ett antal vägar framåt att välja mellan. Bland ofta tillämpade metoder tillhör: Marknadspenetrering, Marknadsexpansion, Produktexpansion, Förvärvsstrategi och Diversifieringsstrategi.

Marknadspenetrering

I det här fallet väljer företaget att fokusera på att växa och ta marknadsandelar genom en ökad försäljning av befintliga produkter. Det här kan göras genom att exempelvis sänka priserna på sina produkter eller utveckla dem för att de skall vara bättre än konkurrenternas.

Marknadsexpansion

Likt ovan ligger fokus på att sälja befintliga produkter eller tjänster, med skillnaden att expandera till nya marknader. Det kan finnas flera anledningar till att ett företag väljer att arbeta enligt den här typen av tillväxtstrategi. Det kan bero på att konkurrensen har hårdnat på befintlig marknad eller att företaget inser att det finns en efterfråga på sina produkter i en annan marknad. Netflix är ett lyckat exempel som idag lyckats ta sig in på över 190 nya länder från att bara ha funnits i USA år 2010. En av nyckelfaktorerna har varit att de är oerhört skickliga på att anpassa sitt innehåll efter varje lokal marknad, vilket innebär att de idag producerar innehåll på 17 olika marknader. De har även ingått diverse samarbeten med lokala befintliga aktörer inom exempelvis telekom-branschen, för att snabbare nå ut till målgrupper på nya marknader.

Produktexpansion

De flesta företag brukar förr eller senare utöka sitt produktutbud eller förbättra befintliga produkter. Det är ofta en tillväxtstrategi som faller sig naturligt med tanke på att den teknologiska utvecklingen innebär att företags produkter blir utdaterade om de inte blir uppdaterade. Det handlar även om att möta och svara på en ny typ av efterfrågan från sin målgrupp.

Förvärvsstrategi

Istället för att exempelvis expandera sin verksamhet till en ny marknad, kan företag köpa upp ett annat företag som redan är etablerat på den marknaden. Det finns flera fördelar med den här strategin, exempelvis genom att redan äga en del av marknaden från start genom ett förvärv, men det innebär också en stor fast kostnad som annars hade kunnat fördelas ut om företaget väljer att själva växa organiskt på en ny marknad.

Diversifieringsstrategi

En tillväxtstrategi som ofta är förknippad med hög risk, då det ofta handlar om en större förändring som att företaget bestämmer sig för att börja sälja en ny typ av produkt. Det krävs mycket research och planering om ett företag skall lyckas med den här typen av strategi.

I större företag kan alla tillväxtstrategier ovan ske simultant. Det är troligare att det är så än att ett företag fokuserar på en strategi i taget. På Agrowth är vi framförallt specialiserade på digitala tillväxtstrategier, vilket innebär att vi utgår från att växa genom digitala marknadsaktiviteter. Nedan följer ett par punkter som även är bra att ha i åtanke inför skapande av en strategi.

Ökad till­växt i företag med tillväxt­strategi

Tillväxtstrategi för oss handlar om att medvetet nå en ökad tillväxt i företaget. Denna tillväxtstrategi kan fokusera på till exempel organisk tillväxt eller förvärvad tillväxt. För att nå mål och skapa både mätbarhet och spårbarhet, som i slutändan leder till datadrivna och rationella beslut, behövs följande:

 • 1

  Mål (vart vill vi, vad ska uppnås)

 • 2

  Strategi (hur rör vi oss mot målet, övergripande)

 • 3

  Aktivitet (vilka aktiviteter innefattar strategin i detalj)

Vi vill göra tillväxtmålet till ett reellt verktyg och beslut för VD, styrelse och i slutändan ägarna. För att lyckas med den ökade tillväxten behöver vi processer och system, i enlighet med t.ex produktionsprocess och försäljningsprocess för att driva frågan framåt kontinuerligt.

Står ni inför ett generationsskifte? Är ert företag en slav under konjunkturen? Möter ni ny konkurrens från olika håll och saknar verktygen för att utmana på allvar? Är du som ägare trött på mål och direktiv som inte uppnås?

Vi vill med vår tillväxtanalys ge er rätt underlag för att kunna ta konkreta och mätbara beslut som i slutändan leder till ökad tillväxt.

Hur skapar man, t.ex, organisk tillväxt?

Några av delarna som vi tittar på i tillväxtanalysen, som blir en del i tillväxtstrategin, är:

 • Företagets entreprenöriella styrka

 • Ekonomiska resurser

 • Medarbetarnas kunskaper och färdigheter

 • Marknaden som företaget verkar i

 • Strategi för att nå tillväxt i företaget

 • Processer och system

Intresserad av att komma i kontakt med oss?

[recaptcha]

Agrowth grundades 2015 med syftet att driva tillväxt för B2B-företag med hjälp av digital marknadsföring. Samtidigt strävar Agrowth efter att skapa en plattform för morgondagens entreprenörer och ledare.